Prezzi del Certificate forniti da BNP Paribas Arbitrage (in qualità di market maker).

S&P NextGenerationEU Recovery Equity Decrement 5% Index Jump Certificate

XS2315445424
Vendi 73,05 0 Pezzi
Compra 74,05 0 Pezzi
Variazione+0,76 %28.06.2022 07:59:16
true:{"hasAdd":true,"hasSetAlerts":true,"hasPlCalculator":false,"hasShareCalculator":true,"hasPriceHistory":false,"hasDocuments":true,"hasProductDescription":false,"hasQuestion":true,"hasIndexSummary":false},true:{"configWebBaseUrl":"/","configApiBaseUrl":"https://derivate.bnpparibas.com/apiv2/api/v1","configLocale":"it-IT","configLang":"it","configClient":1,"configLocaleSwitch":null,"configClientTradeDisabled":false,"configUserCenterAllowMultipleLists":false,"configUserCenterPortfolioUrl":"/servizi","configUserCenterFavoritesUrl":"/servizi","configLoginUrl":"/login","configRegistrationUrl":"/registration","configIsAlertEnabled":true}